Polityka prywatności Sklepu internetowego hiddnt.com

Drogi Użytkowniku Sklepu,

Twoja prywatność jest dla nas bardzo istotna i staramy się o nią dbać najlepiej jak potrafimy. Chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo i bezpiecznie.

Poniżej prezentujemy Ci informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a także plikach cookies, które są również wykorzystywane przez nasz Sklep. Wszystkie informacje zostały przygotowane w oparciu o Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wraz z przypisami do poszczególnych artykułów.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

1. Administratorem danych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego www.hiddnt.com jest: JDZ Jacek Dzięgielewski z siedzibą w Lublinie, ul. Wołynian 52/2, 20-828 Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 388418322 , NIP: 712-34-16-227 , z którą można się skontaktować:

1) pisemnie na podany powyżej adres,

2) e-mailowo: biuro@hiddnt.com

Do czego hiddn.t wykorzystuje moje dane?

2. Dane osobowe będą przetwarzane:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy sprzedaży na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Użytkownika,

b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,

c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu,

e) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji, przesyłania Użytkownikowi drogą elektroniczną w formie Newslettera informacji m.in. o konkursach, akcjach promocyjnych i aktualnych wydarzeniach);

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody w celu:

a) przekazywania Użytkownikowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),

b) analiz preferencji Użytkownika w zakresie zawieranych umów z Administratorem; na podstawie tworzonego profilu Administrator może dostosować świadczone usługi do indywidualnych preferencji Użytkownika lub zaproponować spersonalizowaną ofertę; w wymienionych powyżej celach Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych (dane wrażliwe),

c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,

d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem, przy czym dane Użytkownika nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Administratora;

e) marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt d) i e) może być realizowany przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail).

3. W celu skorzystania z najważniejszych funkcji Sklepu internetowego Użytkownik musi się zarejestrować. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy), adres e-mail oraz hasło, które będzie używane podczas logowania w Sklepie.

4. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do systemu oraz do zabezpieczenia konta Użytkownika przed nieuprawnionym użyciem.

5. Podczas logowania należy podać e-mail oraz hasło, które zostało podane przy rejestracji.

Co z danymi osobowymi przy składaniu zamówienia mailowego?

6. Jeżeli zamówienie składane jest przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@hiddnt.com należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) oraz numer telefonu oraz dołączyć w treści wiadomości następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, wymienionych w ust. 2 Polityki prywatności. Oświadczam, że podałam/-em dane osobowe dobrowolnie i że są one zgodne z prawdą. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią informacji opisanych w Regulaminie Sklepu oraz w Polityce Prywatności Sklepu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści tych danych i prawie ich poprawiania.”

7. W przypadku przedsiębiorców, jeżeli zamówienie składane jest przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@hiddnt.com należy podać nazwę, adres siedziby, adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres siedziby), NIP oraz numer telefonu.

8. Jeżeli adres dostawy towaru jest inny niż adres pocztowy Użytkownika, należy zaznaczyć to w momencie składania zamówienia (2 etap: Dane nadawcy i odbiorcy), po czym wpisać dokładny adres dostawy.

9. Każde złożone zamówienie rejestruje dane Użytkownika, rodzaj i ilość zamówionego towaru, wartość zamówienia, przebieg i czas realizacji transakcji, uwagi firmy kurierskiej dostarczającej towar.

10. Jeżeli Użytkownik dokonał transakcji zakupu towaru, będzie otrzymywać generowane automatycznie przez Sklep wiadomości e-mail zawierające informacje na temat tej transakcji. Pierwsza wiadomość e-mail będzie zawierała link – jego kliknięcie będzie dla Administratora potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Użytkownika.

11. Administrator może kontaktować się również telefonicznie z Użytkownikiem, celem przekazania ważnych informacji dotyczących transakcji.

12. W przypadku kontaktu Użytkownika z Administratorem za pomocą strony internetowej, telefonu, faksu, poczty e-mail itp., Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane zbierane w trakcie takiego kontaktu będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie i realizacji zamówienia.

Kto również będzie odbiorcą moich danych?

13. Odbiorcami danych Użytkownika będą Partnerzy handlowi (dealerzy) Administratora, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy kurierskie, podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, usługi prawnicze, podmioty uprawnione do uzyskania danych z mocy obowiązującego prawa oraz Google Analytics.

Jakie prawa w zakresie ochrony danych mi przysługują?

14. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Użytkownika,

2) sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) żądania od Administratora usunięcia danych,

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora,

6) przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

7) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

9) do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Użytkownikowi usług drogą elektroniczną.

Gdzie mogę zmienić swoje dane?

16. Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, Użytkownik może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do już realizowanej transakcji zakupu nie można zmienić ani usunąć. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

17. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla którego zostały zebrane oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika będą przechowywane do czasu jej odwołania.

18. Dane udostępnione przez Użytkownika mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

19. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

20. Podczas każdej wizyty Użytkownika na stronie www.hiddnt.com automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

21. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Co to są pliki cookies i po co są zapisywane?

22. Pliki cookies – Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookies. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych sklepu internetowego, co umożliwia rozwijanie sklepu internetowego zgodnie z preferencjami Użytkowników. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

23. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej stronie.